Opinie o Nas
Masz 0 produktów w Koszyku Koszyk: 0
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Gresroom.pl

nr 1/2018

z dn. 03.07.2018

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy GresRoom Wyposażenie Łazienek, dostępny pod adresem internetowym gresroom.pl (www.sklep.gresroom.pl) prowadzony jest przez Agnieszkę Sawicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Prospectum, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7541143393, REGON 531285170.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prospectum, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7541143393, REGON
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym gresroom.pl (www.sklep.gresroom.pl)
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych narzędzi informatycznych lub telefonicznie. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie założenia zamówienia, jego skutecznego i pełnego opłacenia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji poprzez Sklep.

 § 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Lipowa 6a, 45-234 Opole
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@gresroom.pl oraz gresroom@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 593 883
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank 67 1140 2004 0000 3102 7728 1853
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 19.00.
 7. Zamówienia oraz zapytania można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.

 § 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Apple Safari w aktualnych wersjach, z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych przez Klienta poprzez Sklep internetowy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia. Bezpieczeństwo transmisji danych zapewnione jest w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

 § 5

Informacje ogólne

 1. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • Korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich.
  • Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 7. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 8. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 9. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 10. Czas realizacji zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 14 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e mailem.
 11. Czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

 § 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię i Nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 § 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Złożyć zamówienie poprzez stronę www.gresroom.pl
  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny), wpisując wcześniej ilość którą chce się zakupić;
  • Do koszyka można dodawać różne produkty i różne ilości wielu produktów. W zależności od ustawień przeglądarki strona będzie pamiętać zawartość koszyka przez cały czas przeglądania strony Sklepu;
  • Po przejściu do koszyka i podjęciu decyzji o finalizacji dostawy należy po kolei wybrać:
   • Formę dostawy – odpowiednio opisaną w zależności od kategorii kupowanego Produktu;
   • Jedną z dostępnych form płatności;
   • Jeżeli Sklep udostępnił kod rabatowy i Klient chce z niego skorzystać, należy zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy” i następnie wpisać kod z kuponu w pole poniżej oraz kliknąć przycisk „Użyj”. Rabat automatycznie się naliczy.
  • Kliknąć przycisk „Zamawiam”
  • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie), zarejestrować się (opcjonalnie) lub wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji” poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”
  • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, numeru telefonu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wpisać uwagi dodatkowe oraz zaznaczyć pole informacyjne o zapoznaniu się z regulaminem Sklepu oraz kliknąć przycisk „Podsumowanie”
  • Dokładnie sprawdzić dane – w tym zawartość Koszyka, dane dostawy i dane na fakturze, wybrane formy dostawy. W przypadku chęci zmiany można na tym etapie zmienić, klikając przy każdej z opcji w napis „Zmień”. Jeżeli wszystkie dane są poprawne należy kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup”
  • W zależności od wybranej formy płatności opłacić zamówienie. Jeżeli wybrano opcję płatności on-line, system powinien przenieść bezpośrednio do odpowiedniego operatora płatności, na stronie którego należy dokończyć proces zapłaty. W przypadku wyboru płatności przelewem – należy z poziomu swojego banku dokonać płatności na podany w potwierdzeniu zamówienia numer rachunku bankowego.
 2. Zamówienie można złożyć również pocztą mail-ową, przesyłając na adres gresroom@gmail.com lub biuro@gresroom.pl poniższe informacje:
  • Rodzaj i ilość wybranego asortymentu,
  • Dane do faktury,
  • Dane do wysyłki produktów, wraz z podaniem numeru telefonu do osoby kontaktowej,
  • Po otrzymaniu takiego zamówienia Sklep przygotowuje fakturę pro-forma, która jest wysyłana do Klienta na adres mail-owy z którego zostało przysłane zamówienie. Faktura pro-forma może być wysłana zarówno z adresu mail-owego Sklepu, jak również bezpośrednio z systemu księgowego.
  • Po opłaceniu faktury pro-forma należy przesłać do Sklepu potwierdzenie płatności, aby zamówienie zaczęło być realizowane.
 3. Zamówienie można złożyć poprzez opcję „Kup teraz” w portalu aukcyjnym Allegro lub analogicznie w porównywarkach cenowych Ceneo.pl, Skąpiec.pl, Nokaut.pl i innych, w których sklep wystawia swoje produkty na sprzedaż. Zamówienia złożone poprzez portale zewnętrzne są również akceptowane i po przejściu procedury składania zamówienia zgodnej z danym portalem, Sklep rozpoczyna realizację Zamówienia, kontaktując się uprzednio z Klientem.
 4. Dopuszcza się inne formy składania Zamówień – w tym telefoniczne, poprzez przesyłanie wiadomości SMS-em lub inne wiadomości tekstowe, w tym również wiadomości w portalach społecznościowych na których Sklep posiada swoje konta;
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuję po skutecznym i całkowitym opłaceniu Zamówienia i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający ma prawo odmówienia przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Klienta o tym fakcie w formie pisemnej lub mailowej oraz niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę.
 7. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest jego opłacenie w całości – niezależnie od formy jego złożenia. 
 8. Przed złożeniem Zamówienia należy potwierdzić dostępność Produktu oferowanego na stronie Sklepu, kontaktując się ze Sprzedającym dowolną formą komunikacji.

 §  8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska,
  • Przesyłka pocztowa (tylko w przypadku dostaw niepaletowych),
  • Przesyłka paletowa drobnicowa,
  • Odbiór osobisty jest możliwy tylko w niektórych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem;
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • Płatności elektroniczne – poprzez systemy PayU, płatności elektroniczne Shoper (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.), e-Card, Przelewy24 i inne, widoczne do wyboru w momencie składania Zamówienia,
  • Płatność kartą płatniczą;
  • Płatność poprzez system mTransfer;
  • Płatność ratalną lub odroczoną– odbywającą się w części lub w całości przez system PayU
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 § 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, jego opłaceniu oraz potwierdzeniu tego faktu przez Sprzedawcę w formie pisemnej (mailowej).
 2. Po złożeniu Zamówienia oraz otrzymaniu płatności, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie lub potwierdzeniu Zamówienia (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku nieaktualnej informacji o dostępności wybranego Produktu (np. na etapie kompletacji Zamówienia do wysyłki), Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Klienta o przedłużonym terminie realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W tym przypadku Produkty mogą być wysyłane do Klienta częściami, lub w całości po skompletowaniu całego Zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 14 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e mailem.
 8. Czas realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. Odbiór osobisty przez Klienta jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 12. Za dodatkową opłatą, indywidualnie wycenioną, możliwa jest dostawa Produktów zagranicę.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. W przypadku zamówienia przez Klienta towarów, które znajdują się na różnych magazynach i realizacja zamówienia będzie się wiązała z wyższymi kosztami dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do podwyższenia kosztów transportu adekwatnie do ilości przesyłek.
 15. W przypadku zamówienia przez Klienta towarów, dla których koszt dostawy jest wyższy niż wynikający z wyboru formy dostawy na etapie złożenia zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego i przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po akceptacji przez Kupujący podwyższonych kosztów dostawy oraz uiszczeniu dodatkowych kosztów.
 16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku dostawy wynikającej z błędnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyłki.
 17. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki które skutkować będzie dodatkowymi kosztami jakie zostaną poniesione przez Sprzedającego (w tym koszty magazynowania u przewoźnika, koszty dodatkowego transportu, koszty zwrotu produktu na magazyn lub inne manipulacyjne) - kosztami takimi będzie obciążony Kupujący.
 18. Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia towaru do obiektu.
 19. Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie Sklepu o problemach i utrudnieniach w dojeździe. W szczególności należy poinformować o ograniczeniach na drogach dojazdowych do miejsca dostarczenia. W przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z utrudnieniami w dojeździe lub rozładunku, Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami, jakie powstały na etapie realizacji zamówienia.
 20. W przypadku dostawy płyt wielkogabarytowych obowiązkiem Klienta jest zapewnienie rozładunku bocznego - w tym wózka widłowego lub ręcznego rozładunku płyt.

 § 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz za adresem, na jaki Konsumentma dokonać zwrotu Towaru.
 7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Za datę zwrotu liczy się datę, w której Sprzedawca lub osoba przez niego wskazana odebrała zwracany Towar od Konsumenta lub od przewoźnika.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu Towaru dokonane przez niego płatności,
 11. Zwrot płatności Sprzedawca może pomniejszyć o:
  • koszt dostawy Towarów do Konsumenta, również w przypadku gdy przy umowie sprzedaży Sprzedawca zorganizował transport do Konsumenta na swój koszt,
  • prowizje pobrane przez system płatniczy (PayU,mTransfer lub inne) - w przypadku gdy Konsument składając zamówienie wybrał formę płatności poprzez system płatniczy. Wysokość prowizji jest uzależniona od rodzaju wybranego systemu płatniczego i jest uregulowana przez podmioty zewnętrzne.
  • dodatkowe koszty, które Sprzedawca poniósł w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty opakowań specjalnych jeśli nie zostały one zwrócone lub nie mogą być zwrócone do producenta, koszty manipulacji lub kompletacji jeśli takie pojawiły przy realizacji zamówienia i inne,
  • koszty pomniejszające wartość zwróconego towaru - w tym koszty towarów zniszczonych podczas transportu pomiędzy Konsumentem a magazynem Sprzedawcy lub innym magazynem wskazanym przez Sprzedawcę.
 12. Wartość  zwrotu zostanie zwrócona na numer rachunku przesłany przez Klienta po uprzednim odesłaniu przez niego wystawionej przez Sprzedawcę faktury korygującej.
 13. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Konsument ponosi całkowite koszty zwrotu Produktu,
 15. Zwracany towar nie może mieć śladów użytkowania, musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym, kompletny i w oryginalnym opakowaniu. 
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w tym Produktów importowanych na specjalne zamówienie Konsumenta z fabryk producentów towarów oferowanych przez Sprzedającego,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • nie dopuszcza się częściowego odstąpienia od umowy – tj. zwrotu części niewykorzystanej ilości zakupionych Produktów w ramach jednego asortymentu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient na obowiązek zwrócić całość zakupionego asortymentu danego Produktu.
 17. W sytuacji gdy Sklep nie może zrealizować Zamówienia z powodów od niego niezależnych, w tym z powodu opóźnień w realizacji produkcji ze strony producentów lub odmowy realizacji Zamówienia przez producentów, Sprzedający może:
  1. Zaproponować Klientowi towar zastępczy, odpowiadający tej samej ilości i przeznaczeniu, o podobnych właściwościach i jakości jak Produkt pierwotnie zamówiony przez Klienta, informując równocześnie Klienta o możliwości o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy,
  2. W przypadku braku możliwości zaproponowania Produktu zastępczego, Sprzedający może odstąpić od umowy, informując o tym Klienta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży oraz zwrócić niezwłocznie całą otrzymaną należność na konto Klienta, z którego należność otrzymał.

 § 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty zakupione w I gatunku.
 2. Produkt przed montażem powinien zostać sprawdzony czy jest zgodny z zamówieniem - zwłaszcza w zakresie ilości, rozmiaru, powłoki i koloru. W przypadku ujawnienia się możliwych do wykrycia wad nie powinien być montowany.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Sklep nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 KC, tylko informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady wraz z dokumentacją fotograficzną, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty odbioru reklamowanego Towaru i dostaw nowego ponosi Sklep.
 9. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 10. W przypadku zakupu płytek ceramicznych tonalnych występują różnice w wybarwieniach, co nie stanowi podstawę do złożenia reklamacji.
 11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient ma obowiązek sprawdzić Produkt w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia niezgodności – zarówno w zakresie ilości jak i jakości dostarczanych Produktów – spisać protokół który podpisany przez Klienta oraz kuriera wraz z dokumentacją fotograficzną należy w ciągu 48 godzin przesłać na adres mail-owy Sklepu.
 12. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru mogą być zgłaszane w terminie 48 godzin od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.
 13. Przed montażem płytek ceramicznych należy dokładnie sprawdzić czy płytki są zgodne z zamówieniem, posiadają ten sam wzór, rozmiar i kolor oraz czy wszystkie są z jednej partii produkcyjnej.
 14. Jeżeli Producent uzna reklamację Produktu uprzednio zamontowanego, choć wada powinna była zostać ujawniona w momencie sprawdzania, Kupujący jest obowiązany do zdemontowania Produktu na własny koszt. 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Nie zgadzamy się na pozasądową formę rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym możliwą za pomocą platformy dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 § 13

Dane osobowe i ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności, opublikowanej na stronie Sklepu.
 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 § 14

Postanowienia końcowe

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 2. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta lub odstąpienia od umowy, gdy zamówienie zostało opłacone przez system PayU, zostanie potrącona kwota w wysokości 2,0% wartości zwrotu. Wartość potrącenia wynika z kosztów obsługi płatności w systemie PayU.  Wartość  zwrotu zostanie zwrócona na numer rachunku przesłany przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin każdorazowo będzie miał opisaną wersję oraz datę wprowadzenia.
 5. Na prośbę Klienta Sklep zobowiązany jest udostępnić Regulamin obowiązujący w okresach wcześniejszych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 lipca 2018 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl